Enhedslisten Faaborg-Midtfyns forslag til kommunens budget 2016

Enhedslisten Faaborg-Midtfyns forslag til budget 2016 for FMK

Vi har noteret os, at der foreligger et forslag til et forlig med et bredt flertal bag. Der er tale om et gennemarbejdet forslag med mange gode betragtninger og dispositioner. Da Enhedslisten Faaborg-Midtfyn ikke er en del af forligskredsen, stiller vi vort eget forslag med følgende begrundelse:

Udviklingen i årene fremover, de såkaldte overslagsår, er ifølge kommunens økonomistab meget uafklaret. I værste fald vil FMK få mere en svært ved at finansiere vedligehold og ny initiativer, måske endog driften. Ifølge et realistisk skøn vil der skulle spares en hel del, dvs. mere end i år. Dette kommer til at gælde for alle årene i overslagsperioden.

Vi mener derfor, at det er relevant at kigge på indtægtssiden. Da kommunen ikke driver virksomhed i konkurrence med det private erhvervsliv, vil det først og fremmest sige, at skatteindtægterne skal øges. Det lægger vi op til i vores forslag.

Vi savner nogle flere perspektiver i det forlig, flertallet har lagt frem. Ganske vist er kommunens udviklingsplan tilgodeset, men sammenhængen i den fortoner sig, når der ikke sikres en sammenhæng mellem by og opland. Det har vi forsøgt at tage højde for ved at afsætte penge til en gennemgang og betydelige investeringer i den kollektive trafik. Problemstillingen er, at den bedste og mest fleksible løsning, som vi har til rådighed, også er den dyreste. Det drejer sig om teletrafikken. Hvis den skal være mest muligt anvendelig, og samtidig binde kommunen optimalt sammen, så må der udredes og investeres på følgende områder: Zoneinddelingen og weekendkørsel skal overvejes, cykelmedtagning i teletaxa og rute 920 må overvejes, frekvensen af rute 920 og start- og sluttidspunkter må overvejes, og landsbybusser og kontraktkørsel ift. disse må overvejes. Elcykeludlån/udlejning må overvejes, det samme gælder delebiler, som kommunen stiller til rådighed hos interessenter/landsbyer, som har en velegnet placering og kan håndtere det. Formålet er at give dem, som i dag bruger eller er potentielle brugere af den kollektive trafik de bedste muligheder for at gøre den kollektive trafik til deres førstevalg. Inspiration kan hentes i Sønderborg kommuner, som arbejder med en nøglerute og fire landsbybusser, og i Hedensted, som arbejder med delebiler.

På ældreområdet er der brug for nytænkning. Der er blevet foretaget indskrænkninger, og området har ikke et særligt godt ry, på trods af gode medarbejdere og aktive ældre. Vi vil gerne sikre området en håndsrækning og ny inspiration ved at lægge op til en klippekortordning som den findes i f.eks. København. Med én ekstra time pr. måned pr. hjemmehjælpsbruger i egen bolig vil der skabes helt ny muligheder, og vi får afdækket behov og sikkert ny inspiration fra en stor gruppe borgere. Tanken er, at timerne kan puljes op til at halvt år af gangen, hvorfor der også regnes med under 100%s udnyttelse.

En finansieringskonference om muligheder for at finansiere boligkøb i udkantsområder er relevant. FMK bør være vært og dermed sikre sig positiv omtale og måske forankring af ny initiativer. Den tænkes afholdt ultimo 2017.

Projektområderne kollektiv trafik, finansieringskonference og Øhavsporten kan dele den samme projektmedarbejder, som dermed skal være kommunikativ, analytisk og koordinerende. Dermed er der også sikret en projektansættelse i en årrække, hvilket gør ansættelsen billigere og mere attraktiv.

Udover de nævnte områder har vi nogle mindre ændringer i fht. flertallets forligsforslag. De fleste kan begrundes mundtligt eller er selvforklarende ud fra vores generelle holdning om at sikre niveauet i servicen.

Vi har ikke afsat penge til energibesparelser eller tilsvarende grønne tiltag, men vil arbejde for, at FMK tilslutter sig initiativet Grønne Kommuner for at sikre fremdrift og dynamik på området. Til de mange områder, som skal belyses i den kommende tid, vil vi gerne føje gruppen af hjemløse, unge som gamle, for at få belyst mørketallet og behovene på området. Derefter er vi naturligvis parate til at tage initiativer på området.

Det samme gør sig gældende på området Økologisk Kost i FMKs institutioner. I første omgang er der ikke sat penge af til opgaven, men vi vil gerne sætte området på dagsordenen og være med til at bevilge penge fra de reserverede penge til strategisk drift. Evt. kan det uudnyttede beløb til klippekortet anvendes til økologisk mad på plejehjemmene.

Finansiering sikres i set små ved at kigge indad og beskære lidt i kommunalbestyrelsens goder. Det drejer sig om abonnementet på “Danske Kommuner” og forskellen fra papirudgaven af Fynsk-Jyske Mediers dagblade til digitaludgaven. Dertil kommer en ikke-udmøntet besparelse på deltagelse i KLs arrangementer på ca. 30.000.

Resten af finansieringen hentes ved en forhøjelse af grundskylden med 1,15 promille til 23 og af personskatten med 0,5 % til 26,6. Dertil kommer indskrænkning af puljen til Ny Strategisk Drift. Det vil gøre opgaven i de kommende år sammenlignelig med dette års opgave ift. budgettet og adskilligt lettere for den kommende kommunalbestyrelse.

Alt i alt mener vi dermed at have anvist nye veje, og kan dermed både forsvare indskrænkningen af puljen til Ny Strategisk Drift og give en fortolkning af vores prioriteringer ift. Udviklingsplanen.

Bilag: Overskrifter indenfor Anlæg, Ny Drift og OE-Forslag

Anlæg: Som budgetforligsforslag med følgende ændringer:

156: Sporkørte veje tilføjes

164: Legepladser tilføjes i et år

178: Kantsten Avernakø tilføjes

108: Elevator i Montagen og i Tværgade tilføjes

11: Etablering af pavillon på Espe Skole tilføjes

OE-forslag: Som budgetforligsforslag med følgende ændringer:

94: Lukning af juniorklubber udtages

95: Udløb af idrætshallers lån udtages

96: Besparelse på aftenskoleområdet udtages

48: Ændring af åbningstid i SFO udtages

5: Effektivisering af den aktive indsats udtages

117: VSU – Voksen Special Undervisning udtages

118: Servicetilpasninger på Bo & Aktiv udtages

119: Konvertering af stillingstype på Viften udtages

Besparelse på udgifter til kommunalbestyrelsen medtages

Ny drift: Som budgetforlig med følgende ændringer:

97: Øget tempo på kulturel rygsæk ændres i tildeling over årene

102: Øget tempo på Øhavsporten flyttes i overslagsår

131: Øget antal sygeplejersker på plejehjem +32 øges til oprindelig antal (7 sygeplejersker)

214: Ejendoms- og boligudvikling Årslev ændres i overslagsårene

3-årig udviklingspulje til Skullerodsholm og Ferritslev Fritidshus udtages (juniorklubber er bevaret under OE)

Pulje til ny strategisk drift reduceres

Finansieringskonference planlægges i 2017

66: Danmarks fremmeste digitale skolekommune medtages m. udgifter til vikardækning

224: Ressourcer til tosprogede børn i dagtilbud medtages

99: Biblioteket med styrket digital profil medtages

100: Det gode børnefamlieliv medtages med reduceret beløb

101: Biblioteksbetjening af flygtninge medtages i 2016

141: Styrket samarbejde mellem FMK og prkt. Læger medtages med reduceret beløb

Klippekort til +67 hjemmehjælpsmodtagere tilføjes fra 2017

Forundersøgelse og forsøg m. kollektiv transport tilføjes i 2016

Implementering af løsninger på området “kollektiv transport” tilføjes fra 2017 og indgår under “Ny Strategisk Drift”

Samarbejde med regionen om lærlingekontrakter tilføjes