Enhedslistens forslag til Faaborg-Midtfyns budget 2017

Enhedslisten Faaborg-Midtfyn fremlægger herved sit budgetforslag for kommunen i år 2017 med en oversigt over de følgende tre år. Der er tale om et meget tilbageholdende budget, som i modsætning til vores forslag i de foregående år giver afkald på finansiering gennem højere beskatning. Det skyldes hensynet til den fælles sanktion, som vil blive kommunerne til del, når de overskrider den fælles og den mod den enkelte kommune rettede servicedriftsramme. For Faaborg-Midtfyn Kommune vil budgetforslaget medføre en lille overskridelse af rammen, som bør kunne håndteres, hvis det mod slutningen af 2017 viser sig at blive et problem. Ligeledes er resultatet af finansiering minus udgifter i minus, hvilket dækkes af kassebeholdningen. Det er et anslag mod den gængse førte politik, og skal ses som en undtagelse, men også som et valg ift. FFV-midlerne og mod de ellers vidtgående og skadelige nedskæringer, som kommunen vil være tvunget ud i.

Det er Enhedslisten Faaborg-Midtfyns opfattelse, at kommunerne under ét er trængt. Det skyldes regeringens vilje til at holde kommunernes udgifter nede samtidig med, at man indirekte pålægger kommunerne større udgifter. Et godt eksempel er det ny kontantloft og 225-timers reglen, som både vil give flere udgifter til genhusning og sagsbehandling og til anvisningshjælp til småjobs, som i øvrigt ikke findes i det tal, som regeringen antager. Der er andre og flere områder, og vi anser regeringens politik for at være skadelig og hæmmende for en sund og dynamisk udvikling. Det gælder også de pt. mulige konstruktive løsninger indenfor økologi og kollektiv trafik, som kræver en lille investering for at give et godt afkast. I Faaborg-Midtfyn Kommune er der kommet et øget fokus på udvikling som noget, der skal prioriteres ved siden af den ordinære drift. Det hilser vi velkomment, men undlader ikke at bemærke, at det stiller øgede krav til det politiske lag. Vi skal som politikere være med til at godkende flere forslag, som indtænker øgede indtægter og flere tilflyttere ud i fremtiden, og er således meget afhængige af de oplysninger, vi får gennem administrationen, fremfor de tilbagemeldinger, vi får gennem borgerne. Det er en ny rolle, og det tildeler også ledelsen og administrationen ny roller, idet de fremover i højere grad skal udtænke løsninger, som er både billigere og bedre end de nuværende, og samtidig har et udviklingsperspektiv. I det foreliggende budget er det afspejlet derved, at der er afsat meget få eller ingen midler til denne udvikling, men på trods af dette påligger det ledelsen og administrationen gennem dialog, kreativ tænkning og medarbejdernes engagement og gode idéer at arbejde sig frem imod de konkrete anlæg og arbejdsgange, som sikrer godt arbejdsklima, god service og plads til den bedste løsning. Det er en stor udfordring. Vi håber og tror på, at den politiske udvikling vil give en bedre økonomisk ramme for dette arbejde i de kommende år.

Hovedpunkterne i budgettet følger det af administrationen fremlagte og på kommunalbestyrelsesmødet d.5.9. vedtagne udgangspunkt. Vi har valgt at udtage eller moderere følgende besparelser: Reduktion i revalidering, øget rådighedsvurdering og sanktion, nedlæggelse af kommunale klubtilbud til elever i 4.-6. klasse, tidlig overgang til SFO i hele kommunen, reduktion af midler til inklusion, reduktion i musikskolens budget, besparelse på bibliotekets drift, reduktion af misbrugscentrets ramme, reduktion af sygeplejersker på de store plejehjem, effektivisering af kostforplejningen, reduktion i trænings- og aktivitetsbesøg hos borgere med demens, reduktion af sundhedsplejen med en halv stilling, flådeoptimering og reduktion af den kollektive trafik. Moderationen finder sted i forhold til misbrugscentrets ramme (forslag 20), hvor vi finder at en nedsættelse til 200 t bibeholder beredskabet og sikrer supervision, og ift. flådeoptimeringen, hvor vi finder at en langsom indfasning og erfaringsopbygning er nødvendigt, så 700 t det første år er et godt og realistisk bud. Administrationen har selv rettet forslag 17, reduktion på drift af svømmehaller som følge af anlæg, ned til 150 t om året, og det følger vi. Mht. oprindeligt forslag 15, forhøjelse af grænser for tildeling af timer til tolærerordning, har vi valgt at lægge os på en forhøjelse fra en grænse på 19 elever til 20, hvilket skønsmæssigt giver en besparelse på 1.500 t i 2017. Vi finder, at det er en rimelig besparelse set ud fra den forudsætning, at skolerne har et sammenligneligt merforbrug ift. andre kommuners skoler på 12%. Men da vi i dag ikke ved, hvad merforbruget dækker, og da vi generelt er tilfredse med skolernes drift, giver det ikke mening at skære for voldsomt, idet vi gør opmærksom på, at også forslag 8 og 9 om hhv. hjemtagning af Ungdoms Uddannelse-vejledningen og harmonisering af tildeling til pasning i landsbyordninger vil være poster, som rammer og involverer skolerne. Det er vores holdning, at skolerne har brug for ro, men naturligvis også må bidrage til udviklingen, herunder gennem dialog bidrage til at finde relevante sparemål og søge den effektive drift. Dette ønske vil også afspejle sig i vores prioriteringer under anlæg og ny drift.

På anlægssiden videreføres alle “gamle” anlæg – dvs. tidligere godkendte anlæg – på nær udskiftning af biler i hjemmeplejen og på træningsområdet og nybyggeri -borgernær service, som begge er blevet uaktuelle. Det samme gælder for posteringen under forslaget Masterplan Ringe. For ny anlæg godtager vi alle med undtagelse af forbedring af krydset Torpegårdsvej/Møllehøjvej, nyt bibliotek i Faaborg, en forundersøgelse til realisering af landskabsbyen i Ny Stenderup, opfølgning af Masterplan for Nr. Lyndelse/Nr. Søby, modernisering af vandrehjemmet i Faaborg og arkitektkonkurrencen for Faaborg Øst. Derved bortfalder de afledte anlæg ift. OE-forslagene naturligvis. Vi medtager et tilskud til opførslen af Ådalsscenen i Gislev på 662 t. Den store post på skoleområdet, som omfatter en stribe renoveringer og nybygninger på dagtilbudsområdet vælger vi at se kritisk på. Der bliver således prioriteret en tilbygning til Espe Skole, mens renoveringen af Tre Ege Skolen i Kværndrup og Toftegårdsskolen må se sig henvist til overslagsårene. Hvad angår nybyggeri på dagtilbudsområdet stiller vi os positivt til det indgåede forlig, men opfordrer alligevel til, at man på området afventer resultatet af den igangværende kvadratmeteranalyse til bedre udnyttelse af de kommunale ejendomme. Det samme kan siges om forslag 107, lokalebehov på genoptræningsområdet, som vi medtager i reduceret form på 3 mio i 2017.

Til egentlig ny drift bliver der kun ganske få midler. Det er utilfredsstillende i en kommune af FMKs størrelse og med de ressourcer, vi ligger inde med. Omvendt kan det anføres, at med meget beskedne tilpasninger af dagens aktiviteter og en aktiv administration under politisk bevågenhed kan det meget vel tænkes, at kommunen samlet tiltrækker ny beboere, og at vi som kommune derfor får et samlet større råderum de kommende år, både økonomisk og budgetteknisk. Det skulle glæde os at se flere af de nuværende forslag til ny drift genfremsat næste år, men i år må vi satse på mådehold og kreative løsninger hos både ansatte og borgere. De tilvalgte forslag til ny drift er – med og uden reduktioner: Udvidelse af landdistriktspuljen, ledsagelse af børn med Ø-færgen, medlemskab af den fynske miljøvagt, ansættelse af medarbejder i IT-sikkerhedsgruppen, midler til omdannelse af slagterigrunden i Faaborg, mellemkommunalt samarbejde om vækst og turisme, fortsat drift af Brahetrolleborg Børnehave og ferie for beboere på kommunens bosteder. Dertil kommer en mindre udvidelse af §18-midllerne på 200 t. Midler til den kollektive trafik til afkortning af skoledagen afholdes helt frem til sommerferien 2017, hvorefter det er op til skolerne at finde ca halvdelen af finansieringen. Derved inddrages den enkelte skole i den fysiske planlægning af skoledagen, og ansvaret for den hele skoledag på den enkelte skole bliver mere tydeligt.

Det giver følgende totaler for 2017: Finansiering: 3.217.588 tkr

Drift: -3.152.495 tkr

Renter: 3.230 tkr

Anlæg: – 76.224 tkr

Finansposter: – 2.029 tkr

Resultat: – 9.930 tkr som finansieres undtagelsesvist af kassebeholdningen (FFV-midlerne).

Total for overslagsårene (i tusinde kr):

Finansiering

2018: 3.245.511

2019: 3.303.493

2020: 3.364.148

Drift

2018: -3.199.838

2019: -3.273.410

2020: -3.338.204

Renter

2018: 2.759

2019: 2.795

2020: 2.734

Anlæg

2018: -111.364

2019: -84.029

2020: -65.131

Finansposter

2018: 17.960

2019: 15.434

2020: 16.044

Resultat

2018: – 44972

2019: – 35717

2020: – 20409

Ovenstående viser med al tydelighed, at der er behov for øget finansiering og konstruktive forslag til mindskede omkostninger, hvis budgettet skal komme i balance i overslagsårene. Der er med indeværende forslag ikke taget stilling til dette, hvilket følger praksis (normalt indregnes sparemålene på ca. 45.000 tkr. pr. år).