Kommunalbestyrelsen 9. marts 2022

Kommunalbestyrelsen 9.marts 2022.

Dagen starter med dialogmøde om Natur park (NNP) i Svanninge Bakker. Og derefter temamøde om bæredygtighed og klima og en drøftelse af børn og unges mentale sundhed. Jeg er meget glad for disse frie og åbne drøftelser med mine kollegaer og med forvaltningen. Her får vi mulighed for at prøve vore meninger af i forhold til hinanden. Og opbygger tryghed indbyrdes.

Kommunalbestyrelsen.

Der er 20 åbne punkter og 5 lukkede på kommunalbestyrelsesmødet.

Første punkt handler om borgerrådgiverens årsberetning. Her vil jeg gengive lidt af debatten. Rådgiveren har haft 212 henvendelser i 2021 og kun 5 er blevet afvist, fordi de lå uden for hendes kompetenceområde. Borgerrådgiveren bruger mange borgerhenvendelser til at sparre og vejlede medarbejderne, og her er nogle af borgerrådgiverens forslag til kommende forbedringer til god forvaltningsskik: At sagsbehandlingsfrister skal meldes ud til borgeren også hvis fristen revideres. At borgeren løbende ved hvad der sker i deres sag. Kvittering på henvendelser skrives i klart og forståeligt sprog.

Vores borgerrådgiver er Astrid Skotte Lange som I kan henvise til, hvis i møder mennesker som føler sig fortabt i det kommunale system.

Indkøb af streaming udstyr til et beløb på 663.500kr over 5 år (samlet anlæg og drift). Blev vedtaget og samtidig vedtager vi, at kommunalbestyrelsen for fremtiden holder sine møder i Faaborg.

Guldhøj får sin elevator og i Ringe igangsættes etableringen af en attraktiv, spektakulær legeplads i Midtfyns Multipark.

Frihedsgrader i folkeskolen debatteres. Jeg rejser debatten om de udvidede undervisningstimer som med frihedsgraderne, kan konverteres til kortere skoledage og to-lærerordninger og om dispensation for lærernes undervisningskompetence. Begrænsningerne gælder i indeværende skoleår pga. corona. Vi må holde øje med hvad de sker til næste år. Frihedsgraderne betyder et løft af folkeskolen, hvis de bruges.

Jeg undlod at stemme for tillæg til kommuneplan vedr. anlæg af solceller. Ikke fordi jeg er imod solcelleparker, men fordi vi hele tiden i kommuneplanlægningen af kæmpestore energianlæg skal sikre at natur og omgivende miljø får en mærkbar forbedring af at landbrugsjord konverteres til store energiøer.

Samarbejdsaftale om AlsFynBroen mellem Sønderborg-Faaborg bliver ret spektakulært. (se avisen). Der resterer ubrugte midler på 641.644 kr hvoraf de 450.000kr ønskes overført til at finansiere det fortsatte samarbejde i år. Som bromodstander stemmer jeg imod og ønsker at de penge forbliver i kassen. SF, C og Ø stemmer sammen imod som enige bromodstandere mens 2 fra venstre også stemmer imod, fordi de ikke ville give flere penge til lobby. Vi bliver flere og flere som tør sætte hælene i.

Som aftalt stiller jeg op til bestyrelsen for STU/VSU. Jeg fastholder mit mandat. Det kommer til afstemning og jeg får 5 stemmer.

Resten af dagsordenen og de punkter, som jeg ikke har valgt, er efterretninger, men hvis I ønsker at spørge ind til noget, så vil jeg gerne svare.

Kirsten.