Kommunalbestyrelsen i marts 2016

I hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem er der højdepunkter, som kommer helt naturligt: Den første tale, det første budgetforlig og det første punkt, rejst på eget initiativ. Med lokalafdelingen i ryggen er der naturligvis ikke kun tale om mit eget initiativ, men på møderne er det overladt til mig at få sagerne belyst og gjort færdige. På martsmødet i kommunalbestyrelsen havde jeg fornøjelsen af at stille et punkt til dagsordenen: At vi forpligtede vores delegerede til KLs landsmøde til at stemme for forslaget fra en god kollega i Frederikshavn. Dette forslag forpligter KL til ikke at indgå en aftale om Omprioriteringsbidraget (Nedprioriteringsbidraget!) med regeringen, hvis det betyder minusvækst i kommunerne under ét. Undervejs i sonderingen, faktisk lige før kommunalbestyrelsesmødet, fandt jeg ud af, at forslaget ville blive stillet, og samtidig kunne det være dumt at binde de delegerede til at stemme mod deres vilje – det kan nemt hævne sig, hvis vi selv blev pålagt det. Så for at samle opbakning gav jeg afkald på forpligtelsen, og nøjedes med en blød formulering. Som alle i princippet tilsluttede sig. Da forslaget jo var på KLs dagsorden, ville en afstemning om at sætte det på dagsordenen være rent proforma, så det afstod jeg fra. Dermed var det ingen stor begivenhed, men en god debat alligevel!

Andre emner var bevilling af midler til flere busser, så skoledagen kunne begynde tidligere og mere ensartet. Der er tale om ca. 3,5 mio om året, og de penge skal findes gennem budgetforliget. Det var en bevidst handling af Økonomiudvalget, så skolerne er klar over, at de enten må tage de midler, de har, i brug for at korte skoledagen af, eller prioritere den korte skoledag frem for andre formål. Det er en sag, hvor nogle børn kommer i klemme, og det skal vi reagere på, men det er både dyrt og ikke særlig gode penge at give ud for at vinde max tyve minutter. Så var der mere forslag i at sætte flere penge af til gode cykelstier, så nogle børn og voksne ville blive mere selvtranporterende, men de penge er ikke på  budgettet. Så det punkt på dagsordenen blev en tam omgang, ganske som der var lagt op til.

Overordnet er det tankevækkende, at vi lige nu og her nærmest ikke kan få forrentet vores store likviditet. Det var jo et spørgsmål under debatten om FFV-midlerne, og lige nu og her kunne vi såmænd lige så godt have betalt af på gælden.

Sundhedsudvalget var på studietur til Ikast-Brande, og det var relevant. De har en anden organisering med faste sundhedscentre, hvilket giver mulighed for f.eks. hørepædagog og jordemoderkonsultationer. Til gengæld skal borgerne så flytte sig efter det. Vi overvejer selv stadig, hvordan vi skal gribe pladsmanglen til genoptræning i Ringe-området an – bygge eller uddelegere? Den diskussion er føres videre en stund endnu.

Der har været afholdt et informativt temamøde om selve det at virke i en kommunalpolitisk sammenhæng. Og sidst på måneden skal hele kommunalbestyrelsen på rundvisning og til møde om asylcenteret på Faaborg gamle sygehus.