Referat af  generalforsamling 12.03.2022

Tilstede
Kirsten, Morten, Rune, Vibeke, Annemette, Kit, Lise, Marianne P, Alvin.
Dir. Marianne P. Ref. Vibeke S.
Afbud fra: Benedicte, Per Ole, Jonas, Jytte, Allan, Helle, Eva.
Præsentationsrunde af de fremmødte.
Dagsorden godkendt
Kirsten og Morten fremlagde årsberetningen.
Skal vi lave en strategi for de kommende år i kommunalbestyrelsen? Henvises til arbejdsplanen.
God diskussion af muligt samarbejde i kommunalbestyrelsen.
Beretningen godkendt
Regnskab blev fremlagt af Morten der er ny kasserer og blev efterfølgende godkendt.
Vores bankkonto, vi har pt. Ikke adgang, men vi indsamler snarest de manglende oplysninger fra den nye bestyrelse. Morten står for det praktiske.
Arbejdsplan: Morten fremlagde forslag i ikke prioriteret rækkefølge:
Offentligt møde om Ukraine og NATO-medlemskab
Medlemsmøde om EU + forsvarsforbeholdet (Vibeke melder sig som oplægsholder)
Arbejdsform, herunder løbende evaluering af Kirstens baggrundsgrupper
Annoncekampagne for at synliggøre vores holdninger
Medlemspleje arrangementer
Solidaritetskontoen evt uddeles som en pris til lokal forening/gruppe
Hvervning af nye medlemmer og medlemspleje
Revision af hjemmeside
Et borgerting
Strategier for sociale medier. “Ungdomsgruppen” forbereder et udkast.
Fælles prioriteringer i et årshjul
Vi besluttede: På næste afdelingsmøde vedtages et årshjul på baggrund af ovenstående og udarbejdet af bestyrelsen. Undergruppe skal mødes hurtigst muligt evt. på Zoom og melde bestyrelsen
Morten fremlagde næste års budget. Budgettet vedtaget
Valg til bestyrelsen: Opstillede er Morten, Rune, Vibeke, Annemette. De opstillede præsenterede sig og evt. visioner for bestyrelsesarbejdet. Derudover Helle og Eva.
Afstemning: Der er 8 stemmeberettigede. Alvin og Lise tæller stemmer. Der er afgivet følgende stemmer: Morten 5, Vibeke 4, Rune 4. Suppleant Annemette 8, Eva 5.
Valg af revisor. Der er 7 stemmeberettigede. Alvin og Allan stiller op. Allan 6 stemmer. Alvin 1.
Eventuelt. Morten siger pænt farvel til nuværende kontaktperson og kasserer.
Kit rejser et spørgsmål om tryghedspakken og aktiv dødshjælp.
Generalforsamlingen afsluttet kl 12.30

Valg af delegerede til årsmødet i Bededagene: Vibeke, Kirsten og Alvin som suppleant

Referat af  konstituerende bestyrelses møde 9.marts 13.00-14.00

Til stede: Vibeke, Rune, Morten, Annemette, Kirsten, Kit og Alvin.

Dagsorden: Konstituering, arbejdsgrupper og arbejdsplan

Vibeke er ny kontaktperson, Morten er kasserer.
SoMe-arbejdsgruppen er Rune, Annemette, Lise, Kit, Alvin. De afventer årshjulet og forbereder arbejdet.
Campingvogn-arbejdsgruppen er Lise og Vibeke og Alvin.
Arbejdsplan bliver omskabt til årshjulet. Næste møde er d.3.4. kl. 19-20.30, oprettet som bestyrelsesmøde og henlagt til zoom. Vibeke sender et link til de tilmeldte. Mødet d. 4.4. er hermed aflyst. På mødet har årshjulet prioritet. Dermed har medlemmerne stadig mulighed for at melde emner ind, som kan komme med på årshjulet, men især med uddybende pointer til de allerede vedtagne emner.