Referat fra medlemsmøde 21.01.2018

ENHEDSLISTEN FAABORG-MIDTFYN

Referat fra medlemsmøde d. 21.1.2018 i Korinth

Til stede: Lars, Kirsten, Allan, Hanne, Kit, Alvin, Morten og Mathias (regionssekretær) som gæst.
Afbud fra Thomas, Jytte og Annemette.

Mødet indledtes med spisning, hvorefter der var temadebat uden for dagsordenen. Nedenfor følger nøglepunkter:

På spørgsmålet: ”Hvad skal der til for at tiltrække flere 18-25-årige?” var nogle af svarene, at vi kunne samarbejde med andre afdelinger om arrangementer -fx gode oplægsholdere, filmvisning. En anden pointe var, at vi skulle slået bro mellem afdelingen og SUF.
Hertil blev bl.a. sagt, at vi skal kende vores egne medlemmer, og de skal aktiveres først!
Det kunne ske ved fx at ændre mødetidspunkterne til hverdagsaftener.
Det var nogenlunde enighed om, at en rundringning til medlemmerne for at høre, hvad de kan bidrage med og hvad deres forventning er, er en god idé. Også selv om kun få blive aktiverede af den grund. Men det vil være nemmere at aktivere medlemmerne, hvis vi har dem i tale og kan planlægge fx mødedag og -sted efter dem.
Intromøder for ny medlemmer er også en god idé. Vi har allerede holdt et, og det gav god mening. Der blev også talt om, at vores møder kunne være fleksible. Styrken ved den nuværende model er den flade struktur og stor medbestemmelse, ulempen at alle skal være med til alt. Fremover kan vi måske flekse ind og ud efter interesse, så længe der er nogle, der er tovholdere.  Fordybning i emnerne vil afgjort være attraktivt for nogle, mens det for andre ikke har betydning.
Større arrangementer og større synlighed kan jo starte med samarbejde med de andre afdelinger, fx Assens, Nyborg og Odense.

Som udgang på snakken laver Hanne og Morten et oplæg til en ny mødestruktur, og vi satser på at ringe rundt til marts.

Skal vi gøre noget nu, hvor Palæstina-spørgsmålet er aktuelt: Vi tager den i KB! Som forløber satser vi på et arrangement med en eller to oplægsholdere ? Morten sender mail – og ringer til Gyvel. Oplægsholder nr. to kan evt. være den samme, som kommer til et arrangement i Odense.

Derefter fulgte mødet dagsordenen med Morten som mødeleder og referent!

1: Referatet godkendt. Dagsorden godkendt med ombytning af rækkefølge.
2. Økonomi: Regnskabet til dd. (2017/januar 2018) godkendt.
3. Fynbus-sagen. Møde for ny medlemmer. Demo ved kommunalbestyrelsens møde.

4. Fra regionen: Lars: Der er medlemsmøde d.28. ds. i Middelfart. Kom endelig! Vi skal huske, at vi ikke kan afgive bestillinger til regionssekretæren, men skal arbejde gennem bestyrelsen. Mathias præsenterer sig selv: Jeg er uddannet eventkoordinator, og har erfaring med arrangementer og frivillige medarbejdere. Jeg har arbejdet på et værktøj, som kan hjælpe afdelingerne med at afdække deres styrker og svagheder. Jeg kan og vil være behjælpelig med at skaffe SUF’ere til arrangementer.
Der blev efterfølgende talt om, at vores egne SUF’er skal have budet om at komme til vores medlemsmøder. Mathias fremhævede, at vi kan hjælpe SUF ved at give besked om arrangementer i FMK, som er relevante – hvis der fx er deltagelse af ungdomspolitikere. På regionsplan kommer der til at være debat fremover om organiseringen af baggrundsgruppen til regionsrødderne, og dertil en debat om OK18 v. Maja Ryom.

5. Kommunalt: Morten beretter. Forslaget om mere etisk kapitalanbringelse faldt desværre – vi mangler sejre til at fortælle, at vi ikke er et marginalparti. Ny emner er boligpoltik og indkøbspolitik  – der er møde/seminar om Enhedslistens boligpolitik på Christiansborg d.3. marts, og der vil det være godt, hvis vi har repræsentanter med.

6. Støtte til regionssekretærerne: Vi støtter regionssekretærernes arbejde de næste 4 år med 5000,- om året,

7. Kommende arrangementer og anskaffelser: Vi køber Ball-penne. Morten foreslår, at vi laver et møde for vores vælgere i anledning af det nys overståede valg – hvorfor har de stemt på os, hvad skal vi lægge vægt på og kan vi skabe noget omtale om os selv og det, at vi er her! Mathias foreslår David Rouex. Morten og Hanne og Alvin laver et oplæg med budget. 8.marts står for døren: Vi har en film, lavet af Lone Sørensen, som ikke blev vist sidste år. Vi plejer at arrangere selv. Kit og Annemette vil tage initiativ til 8. marts-arrangement, og kommer med et oplæg og et budget, senest til næste møde. Victoria er en mulig taler, som bør spørges! Hvis det ikke falder i hak, opgiver vi det i år. Kirsten spørger til 1. maj i 3F Østfyn.

8. Vi godkender et tilbud på 3500,- til fem annoncer i lokalpressen.

9: Årsmødet: Vi vælger delegerede og holder næste møde d. 4. marts kl. 13 i Korinth.

10: Evt. Skal vi aktionere til fordel for dem, som er fradømt stemmeret ifm. økonomiske værgemål? Stemningen er, at vi ikke skal lave en gadeaktion. Der opfordres til, at man henvender sig til Christiansborg/Landskontoret med opfordring til at organisere en aktion derfra. Et spørgsmål om bisiddere skubbes til årsmødehæftet er kommet ud. Kirsten minder om seminaret med oplæg til det Grønne Delprogram d.10. februar.