Referat fra medlemsmøde d. 28. September 2017

Tilstede: Allan, Thomas, Alvin, Lars, Morten, Jytte, Hanne.

Afbud: Kirsten og Anne Mette.

  1. Gennemgang af dagsorden for i dag. Ved pkt. 7 tilføjes budget for valgkampen.

  2. Godkendelse af referat – godkendt!

  3. Økonomi. Oversigt over udgifter blev fremlagt. Budget for valgkampen: 23000,- kr. Indtægter: 23800,- kr., tilskud fra LO 4300,- kr., fra NNF 6250, – kr. Vi har meddelt, at vi fortsat giver et tilskud på 5000,- kr til aflønning af en regionssekretær.

  4. Siden sidst: Regionen, vi har ikke stemt for budgettet i regionen. Egeskov marked: I år gav det mening at være der p. gr. a. den kommunale valgkamp og der var en god stemning. Næste år skal det vurderes om det er der, vi skal bruge vores ressourcer.

  5. Kommunale sager. Der blev diskuteret et pkt. om døgnpleje på øerne. Det blev vedtaget, at Morten skal holde på, at der skal være døgnpleje på øerne.

Budgettet er landet og vi har tilsluttet os. Næste år skal vi være tidlig ude med egne forslag, som kan være med til at profilere os!

  1. Nedsættelse af arbejdsgruppe: Punktet udsættes til efter valgkampen.

  2. og 9 slås sammen. Valgkampen og valgdebatter/kalender: Gennemgang af kalenderen i forhold til valgkampen, der blev sat navne på. Forslag: Der kunne evt. holdes et kort medlemsmøde d 5. nov. v Kirsten hvor vi tjekker hvor vi er! Der er forberedelsesmøde i Ringe omkring fælles aktion om at ”få kvinder i byrådet”, Hanne kan godt deltage d. 12 oktober sammen med Kirsten? Vi annoncerer i ugeaviserne og skriver, hvornår de kan møde os i området, sendes til Kirsten, der har overblik over vores øvrige annoncer. Vores valgmaterialer: Lars husstandsomdeler på Lyø og Avernakø. Resten uddeles ved campingvognens turne og husstandsomdeles i udvalgte områder.

  3. Valgcafe i ringe: Vi deltager, vores materialer kommer til at ligge der og vores kandidater kan bruge det til at møde deres vælgere.

10. Evt.

Referent: Hanne