VEDTÆGTER

Vedtægter for Enhedslisten Faaborg – Midtfyn

§ 1. Navn og hjemsted
Afdelingens navn er Enhedslisten Faaborg – Midtfyn. Afdelingen er en lokalafdeling af partiet
Enhedslisten – de rød-grønne. Afdelingens hjemsted er Faaborg -. Midtfyn kommune.
§ 2. Formål
Afdelingens formål følger Enhedslistens fælles formål og vedtægter.
§ 3. Medlemskab
Medlemskab sker ved indbetaling af kontingent til Enhedslistens landsorganisation.
3.1 Ethvert medlem af Enhedslisten med bopæl i Faaborg – Midtfyn kommune er medlem af
Enhedslisten Faaborg – Midtfyn, medmindre de har anmodet om at blive overflyttet til en anden
afdeling i Enhedslisten. Ligeledes kan medlemmer af Enhedslisten, der har bopæl andre steder,
være medlem af Enhedslisten Faaborg – Midtfyn.
3.2 Kontingent fastsættes af landsorganisationen Enhedslistens årsmøde, men i særlige tilfælde
kan forretningudvalget træffe beslutning om nedsættelse.
3.3 Der afholdes som udgangspunkt medlemsmøde hver 2. måned, dog mindst 2 gange hvert
halvår. Bestyrelsesmøder holdes ligeledes hver 2. måned i de mellemliggende måneder.
Medlems- og bestyrelsesmøder indkaldes af afdelingbestyrelsen, som sikrer at alle medlemmer
bliver indbudt.
3.4 Valg af afdelingens repræsentanter til koordinerende instanser i Enhedslisten foretages på
generalforsamlingen eller på et medlemsmøde, hvor dette fremgår af den på forhånd udsendte
dagsorden.
§ 4. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed.
4.1 Alle afdelingens medlemmer har taleret på generalforsamlingen.
4.2 Stemmeberettigget på generalforsamling er afdelingens medlemmer.
4.3 Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.
4.4 Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes – hvor intet andet fremgår af nærværende
vedtægter – ved simpelt flertal.
4.5 Der føres referat over de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger. Beslutningreferatet
underskrives af referent og dirigent.
4.6 Ordinær generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af 1. kvartal, indkaldes med
mindst 3 ugers varsel og med mindst følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Afdelingsbestyrelsens beretning.
4. Godkendelse af det reviderede regnskab.
5. Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år.
6. Budget for det kommende år.
7. Valg af afdelingbestyrelse samt 2 suppleanter, hvis det er muligt.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.
4.7 Forslag til dagsordenen og ændringsforslag til denne skal være afdelingsbestyrelsen i hænde
senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Bestyrelsen udsender indkomne forslag til
afdelingens medlemmer senest 7 dage før afholdelse af generalforsamling.
4.8 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 1/3 af afdelingens medlemmer
eller 1/3 af afdelingsbestyrelsen med skriftlig angivelse af dagsorden ønsker det.
4.8.1 Afdelingsbestyrelsen indkalder omgående skriftligt med angivelse af forslag til dagsorden til
den ekstraordinære generalforsamling med 14 dages varsel. Ændringsforslag til dagsorden skal
være afdelingbestyrelsen i hænde senest 7 dage før afholdelse af ekstraordinær
generalforsamling. Bestyrelsen udsender evt. ændringsforslag til dagsorden til alle medlemmer
umiddelbart efter modtagelse.
4.8.2 Landsorganisationens Hovedbestyrelse og/eller Forretningudvalg kan i helt særlige
situationer indkalde til ektraordinær generalforsamling i afdelingen.
§ 5. Afdelingsbestyrelsen
Afdelingsbestyrelsen er afdelingens ledelse mellem generalforsamlingerne med udgangspunkt i
medlemsmødernes beslutninger.
5.1 Afdelingsbestyrelsen består af 3 medlemmer samt 2 suppleanter
5.2 Afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv med én kontaktperson og én kasserer umiddelbart
efter valget på det første afdelingsbestyrelsesmøde.
5.2.1. Såfremt den, der er kontakperson eller kasserer, ikke længere ønsker at påtage sig dette
hverv udpeger bestyrelsen en anden blandt de øvrige bestyrelsesmedlemmer eller supppleanter.
5.2.2. Såfremt et eller flere bestyrelsesmedlemmer udtræder af bestyrelsen, og der ikke er
suppleanter, der kan indtræde, og bestyrelsen således bliver under 3 personer, eller der af andre
grunde ønskes supplering af bestyrelsen, kan bestyrelsen indkalde til ektraordinær
generalforsamling eller afholde et medlemsmøde, hvor det fremgår af en dagsorden udsendt
mindst 7 dage før mødet, at der er valg af nye bestyrelsesmedlemmer på dagsordenen.
5.3. Afdelingsbestyrelsesmøderne er åbne for alle medlemmer af afdelingen.
5.4 Optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver indstilling fra
afdelingbestyrelsen og skal godkendes med mindst 2/3 flertal af de afgivne stemmer på en
generalforsamling, hvor dette punkt fremgår af den udsendte dagsorden.
5.5. Over forhandlingerne i afdelingsbestyrelsen føres beslutningsreferat.
5.6. Afdelingsbestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
§ 6. Kandidater til kommunalbestyrelsen.
6.1. Opstilling af kandidater til kommunalvalg foretages på en generalforsamling eller på et
afdelingsmøde, hvor opstilling fremgår af indkaldelsen. Samtidig kan der fastsættes procedure for
opstilling og valg af opstillingsform.
6.2. Personer, der er opstillet af Enhedslisten Faaborg – Midtfyn, er ansvarlige over for afdelingen
og for at følge Enhedslistens politiske grundlag.
6.3 Personer, der bliver valgt, skal holde tæt kontakt med Enhedslisten Faaborg – Midtfyn og
følge afdelingens politiske beslutninger. Generalforsamlingen, bestyrelsen eller et medlemsmøde,
hvor dette punkt fremgår af den udsendte dagsorden, kan nedsætte en baggrundsgruppe, som
følger det daglige arbejde i kommunal-bestyrelsen.
§ 7. Tegningsregler.
Afdelingsbestyrelsen meddeler de fornødne bankfuldmagter til kassereren. Dog kræver beløb over
1.000,- kr godkendelse af mindst 1 bestyrelsesmedlem ud over kassereren.
7.1. Afdelingen tegnes af kontaktpersonen sammen med et bestyrelsesmedlem eller af to
afdelingsbestyrelsesmedlemmer i forening.
7.2. Ved optagelse af lån samt køb, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes afdelingen af
min. 2/3 af afdelingsbestyrelsen.
7.3. Afdelingen kan ikke tegne landsforeningen Enhedslisten.
§ 8. Foreningens formue.
For afdelingen hæfter alene dens formue.
8.1. Afdelingen får sine midler fra : medlemskontingent – partiskat fra medlemmer af afdelingen,
der får vederlag for hverv, hvortil de er valgt for eller udpeget af afdelingen – kommunale
stemmepenge – indsamlinger og frivillige bidrag.
§ 9. Regnskab
Afdelingens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
9.1. Regnskabet revideres af en revisor valgt af generalforsamlingen.
9.2. Regnskabet fremlægges på den første ordinære eller ekstraordinære generalforsamling efter
regnskabets afslutning.
§ 10. Vedtægtsændringer
Ændringer i nærværende vedtægt kan kun vedtages med 2/3-dels flertal af de fremmødte på en
generalforsamling.
§ 11. Opløsning
Beslutning om opløsning af afdelingen kan kun vedtages med 2/3-dels flertal på 2 på hinanden
følgende generalforsamlinger, der er indkaldt med afdelingens opløsning som dagsordenspunkt
og afholdt med mindst 14 dages mellemrum.