Enhedslistens budgetforslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes budget 2022

Efter talrige og interessante forhandlinger fremsendte jeg vores budgetforslag d.19. september. Vi er således ikke med i det store budgetforlig. Årsagerne er især to: Der manglede i høj grad retning i budgetforliget – det er, som der står i overskriften, et budget, som “beskytter hverdagens velfærd”. Altså et defensivt budget i et valgår, hvor det vil være en rigtig god idé at pege på, hvad vi især gerne vil udvikle. For mig var det i hvert fald ikke nok, at der blev taget tilløb til nogle byudviklingsprojekter i Faaborg. Jeg manglede helt klart noget, som pegede fremad inden for bæredygtighed og miljø. Den anden grund er, at budgetforliget næsten ikke laver nettobesparelser – og så alligevel. På medarbejdersiden indføres “hverdagsomstillinger” til i alt 3,1 mio – en klassisk grønthøsterbesparelse, men i et budgetforlig, som gik i plus. Idéen er, at medarbejderne ofte ligger inde med gode forslag til besparelser, som man muligvis gemmer til dårlige tider. Eller også kan de, hvis man trykker dem lidt på maven, være kreative. Det er ikke umuligt, at det er sådan; jeg ville gerne have reduceret beløbet, så opgaven ikke var så stor. Det lykkedes ikke, og så forlod jeg forhandlingerne.

Nedenfor er vores budgetforslag. Det forholder sig til forliget, så det skal man også kunne finde, fx på kommunens hjemmeside: Bred budgetaftale beskytter hverdagens velfærd (fmk.dk)

Budgetforslag til Budget 2022. Stillet af Enhedslisten Faaborg-Midtfyn.

Baggrund: Da Enhedslisten ikke er medunderskriver af den offentliggjorte budgetaftale, fremsender vi hermed vores eget budgetforslag som ændringsforslag til budgetforliget. Da forhandlingerne undervejs mod den brede budgetaftale foregik blandt alle partier/lister, adskiller vores forslag sig i sagens natur ikke meget fra det foreliggende forlig. Vi deler bekymringen over udfordringerne i overslagsårene og erkendelsen af, at det samlede budget – også vores forslag – overskrider servicedriftsrammen. Der er altså ikke mulighed for at udvide rammen betragteligt.

Forslaget: Besparelsen på driften bliver en anelse mindre, idet forslaget lægger op til en mindre besparelse på Hverdagsomstillinger end forliget gør. Grunden til dette er, at vi mener de 3,1 mio er et tilfældigt valg, som i sin helhed vil have en demoraliserende og tidsrøvende virkning på organisationen – med det stik modsatte resultat af det ønskede, som i udgangspunktet var lavere sygefravær. Derfor foreslår vi beløbet sat ned til 2 mio. Beløbet er stadig væsentligt, også i overslagsårene, men naturligvis mere overkommeligt. Og stadig stort nok til, at der skal bruges energi kreativitet til at finde delbeløbene i stabene. Vi ser frem til at erfare, hvilke konstruktive løsninger, der dukker op.

Vi lægger også op til at fortsætte bevillingen til Botilbud Korinth på 200t. Det store, positive udbytte stedet har haft af de relativt få midler gør, at vi mener, det er vejen frem. Vi vil gerne lære mere, også om der kan være en effekt på ulighed i sundhed, og fastholder derfor beløbet.

Derimod vælger vi at undlade ny drift på området ”Styrket understøttelse af lokalsamfundenes bosætningsindsats”. Det er en indsats, som har været på tegnebrættet i nogle år og ført til mange gode initiativer. Som indsatsen er beskrevet i budgetforslaget finder vi den dog overflødig, og vi tror generelt ikke, at en ufokuseret indsats på festivaler og gennem plakater giver den ønskede effekt. Vi vil hellere bruge de kreative kræfter bag forslaget andetsteds i organisationen.

Endelig vil vi afsætte 0,5 mio til en ekstra medarbejder til byggesagsbehandling, da det åbenlyst kniber med at få behandlet tilstrækkeligt med byggesager. Er det ikke muligt at ansætte en udefra, er vi sindet af omskole en HK-ansat til funktionen og efterfølgende erstatte denne medarbejder.

Samlet giver det et merforbrug på driften ift. forligsforslaget på 1,475 mio.

På anlægssiden erkender vi, at forligsforslaget ligger under anlægsrammen. Det er dog så lidt under, at det næppe hjælper kommunerne under ét, og derfor er vi sindet at bruge lidt mere, end der er afsat i forligsforslaget. Med elastik i det ene forslag, som vi tager udgangspunkt i. Det drejer sig om Jordpuljen, hvor der er afsat 10 mio til opkøb af grunde til byggemodning, hvilket er et tilfældigt beløb ud fra en gennemsnitsbetragtning. Vi vil derimod gå både mere og mindre målrettet til værks og afsætte ekstra 1 mio til skovrejsning og 1 mio til sikring af drikkevandsfølsomme områder. Det er efter vores vurdering nødvendigt at fremskynde begge projekter, hvis vi skal nå en mærkbar effekt på en rimelig tid. Dertil er det nødvendige forhandlingsværktøjer over for landbruget. Når det er mindre målrettet skyldes det, at der ikke pt. foreligger planer for yderligere investeringer. Det bliver derfor op til udvalget (TMU) at forvalte midlerne. Af de oprindelige 10 mio til anskaffelse af byggegrunde/jord til byggemodning bliver der således 8 mio tilbage. Den fordeling tænkes fortsat i overslagsårene og giver altså ikke yderligere træk på anlæg. Yderligere vil vi særskilt i 2022 afsætte 2 mio til et depot til genbrug af byggematerialer – den nærmere udformning udestår. Beløbet er næppe tilstrækkeligt, men det kan komme på tale at udnytte allerede eksisterende faciliteter. Endelig vil vi bruge 700t på at tone kommunens stier og faciliteter i en handicapvenlig retning, så de kan blive brugt af flere og spille aktivt med i strategiplanen om det gode liv og i DGI-projektet ”Bevæg dig for livet”. Der forventes ikke afledt drift i nævneværdig grad – depotet skønner vi har behov for tilsyn, som forhåbentlig kan rummes inden for rammen.

Vi ønsker desuden et overslag til det kommende budget på en prøvebolig på Avernakø, da vi ikke er overbevist om, at det ikke har umiddelbar kommunal interesse og derfor kan holdes inden for en fortolkning af kommunalfuldmagten. Dette overslag og formuleringen af et forslag bør kunne rummes inden for rammen.

Samlet bliver det et merforbrug på anlæg på 2,7 mio, svarende til den tekniske anlægsramme.

Totalen for Enhedslistens forslag bliver derved et plus på bundlinjen på 4,5 mio i 2022, mens overslagsårenes underskud bliver hhv. 35,710 mio (2023), 78,260 mio (2024) og 86,838 mio (2025).

Morten Schjøtt