Referat fra generalforsamling 2019

Referat generalforsamling i Enhedslisten Faaborg-Midtfyn.

Referant: Kirsten.
Dirigent: Allan.
Til stede: Alvin, Kit, Kirsten,Morten, Allan, Thomas, Lars, Annemette.
Afbud fra Vibeke som har tilkendegivet at hun genopstiller til bestyrelsen.

Årsberetning godkendt.

Revideret regnskab. Underskrevet og godkendt.
Herefter gennemgik vi regnskab for sidste måned og godkendte forbrug og kontobevægelser.

Arbejdsplan: Vi drøftede mødekalender og arbejdsplan. Mødekalenderen for de kommende bestyrelsesmøder og medlemsmøder blev godkendt. Lægges på hjemmesiden. faaborg-midtfyn@enhedslisten.dk

Vi besluttede at arbejde videre med arbejdsplanen. Vi drøftede mange ideer som kan indarbejdes i planen:
Mangfoldighedsdag i Odense.
Sommerlejr i u 30
Valgkampen.
Egeskov marked.i sept.
Midtfyns festival 23-24maj. Morten undersøger.
Gadeaktioner.
Møder. Ide fra Kit: Kulturmøde om Iran.
Andre gode ideer er velkommen.

Budget for det kommende år: Allan og Kirsten opsætter et budget til næste medlemsmøde 7. maj hvor det godkendes.

Valg.
Til bestyrelsen opstillede: Alvin, Thomas, Vibeke, Kirsten. Valgt: Vibeke og Kirsten

Som suppl.opstillede: Lars, Annemette, Alvin,Thomas. Valgt: Annemette og Lars

Kasserer: Allan genvalgt
Revisor:Lars genvalgt

Bestyrelsen ser således ud: Morten( kommunalbestyrelsen), Vibeke, Kirsten, Allan (kasserer). Suppl: Annemette og Lars.

Eventuelt: Til årsmødet: vedtægtsændringsforslag fra Morten. Det er et forslag om at ændre reglerne for partiskat. Vi drøftede det og Morten indsender det til Årsmødet. Med underskrifter fra dem som vil være medunderskriver.

Aftenen sluttede med snak og aftensmad. Tak for et godt møde.