Kirsten Lundgaard

Spidskandidat: Kirsten Lundgaard. Brandholmvej 14. Broby. Tlf:30430583. Mail:[email protected]

Jeg er 71 år og pensionist. Har arbejdet hele mit liv som pædagog.

DET SOCIALE OMRÅDE.

Jeg går til valg på at velfærden ikke forringes. Der er sparet helt urimeligt meget det sidste årti på alle velfærdsområder.

Jeg vil arbejde for at forebyggelse og støttende indsats for småbørnsforældre bliver prioriteret, gennem flere sundhedsplejersker i kommunen.

Vuggestuer og børnehaver skal have minimumsnormeringerne, have veluddannet personale og lokaler som lever op til standarderne om sund indeklima i forhold til støj og pladskrav. Dagplejen skal understøttes med uddannelsestilbud og udvikles i de områder, hvor der er brug for dette tilbud.

Skolebørnene skal have færre timer og tolærerordninger i timerne. Jeg foreslår at der laves forsøg med forskudt mødetid for de unge, at vi indfører en Demokratirygsæk, som giver børnene demokratisk dannelse. Inklusion af børn med store sociale eller fysiske udfordringer skal styrkes med flere lærere og bedre miljø i klassen. Og det skal være muligt at børn visiteres videre til en specialskole, selv om det koster.

Jeg vil satse på et der oprettes mødesteder for unge også ude i landsbyerne. Der skal være en digital infrastruktur, som kan indfri de unges mulighed for at være med i digitale fællesskaber. Der skal etableres flere billige boliger, som de unge kan betale. Den kollektive trafik skal kunne bringe folk ud og hjem på tider, som passer til at man kan mødes og deltage i fritidstilbud om aftenen.

Arbejdspladser og erhverv er vigtigt for folks liv. Det rummelige arbejdsmarked med plads til alle.

Arbejdspladser, hvor både det fysiske og det mentale miljø, er med til at opretholde sundhed blandt medarbejderne. Forsøg med Socialøkonomiske virksomheder afprøves.

På ældreområdet skal mange besparelser rulles tilbage. Klippekortsordningen på plejehjemmene skal tilbage. Lyttende og understøttende dialog med borgeren skal altid sættes først. Man er selv specialist i eget liv. Hjemmehjælperen skal have frihed til at komme den ældre i møde.

Handicappede skal have den rette hjælp og de hjælpeforanstaltninger, som de efterspørger. Ret til den hjælp de har brug for, også når det koster. Sagsbehandlingstiden skal være kort og optimal. Sagsbehandleren skal møde borgeren åben og støttende Sagsbehandleren skal være garant for, at den enkeltes retskrav ikke krænkes. Rimelige ønsker om tilgængelighed og færdsel med kørestol og rollator i det offentlige rum skal imødekommes.

Jobcenteret skal anvise arbejde, som fører til ordinært ansættelse. Nyttejobs skal afskaffes. Vi har plads til flygtninge og indvandre også i erhvervslivet. Der skal tilbydes en mentorordning, som skaber sammenhæng mellem sprogundervisning, arbejdsplads og fritid.

BRO OG KLIMAHANDLING.

Jeg er modstander af en Fyn- Alsbro. For klimaet vil en bro være til stor belastning. Mere og vedvarende støj i lokalområdet, pres på råstoffer ved anlægsbyggeriet, ødelæggelse af naturområder og mennesker som tvinges til at flytte fra området for at skabe plads til nye veje og anlæg.

Jeg vil arbejde for at FMK kræver klimahandling nu.

Jeg vil arbejde med kommunens udbudspolitik. Kommunen skal ikke handle med firmaer i skattely. Indkøb skal så vidt muligt foregå lokalt og ud fra et krav om bæredygtighed og social ansvar fra firmaerne. Kommunen er den største arbejdsplads, og her vil jeg forlange klimaløsninger, sundt indemiljø og tilgængelighed tænkt ind i al renovering og nyanlæg.

Jeg vil de næste fire år arbejde på at optimere den kollektive trafik i kommunen. Både bussen til Odense, Nyborg og Svendborg, men også busser på køreplanen på tværs af kommunen, så det er muligt at bo i Rolfsted og gå til dans i Brobyværk, også uden egen bil.

Lokalt er mine øjne rettet mod landevejene. Med den trafik vi har fået af kæmpe store lastbiler og landbrugsmaskiner, er vejene ikke dimensioneret til at kunne bære trafikken. Rabatter og vejkanter køres i stykker og der levnes absolut ingen plads til bløde trafikanter. Jeg vil støtte initiativer fra borgere til at få lavet vandrestier, ridestier og spor i landskabet, så vi kan komme ud i det åbne land.

I min landsby, Nr. Broby, er der lavet landsbyfornyelse med de smukkeste japanske kirsebærtræer. Nu mangler vi at få kigget på de ejendomme, som ligger langs vejen i Nr. Broby.